Legislație

Legi, Hotărâri de Guvern și Ordonanțe de Urgență

 • Constitutia Romaniei publicata in Monitorul Oficial nr. 233 din 21 noiembrie 1991.
 • Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 privind administratia publica locala.
 • Legea nr. 188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul functionarilor publici.
 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduit a functionarilor publici
 • Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, modificata si completata.
 • Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica.
 • Ordonanta nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor.
 • Legea fondului funciar nr. 18 din 19 februarie 1991, republicata.
 • Legea nr. 17 din 14 aprilie 2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului.
 • Legea nr. 1 din 11 ianuarie 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr.169/1997
 • Legea nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma in domeniul proprietatilor  si justitiei precum si unele masuri adiacente.
 • Legea nr. 10 din 8 februarie 2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 – decembrie 1989.
 • Legea nr. 112 din 25 noiembrie 1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului.
 • Legea nr. 50 din 29 iulie 1991, republicata, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.
 • Legea nr. 15 din 9 ianuarie 2003 privind sprijinul tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala.
 • Legea nr.227/2015, privind Codul Fiscal actualizat
 • Legea 207/2015, privind Codul de procedura Fiscala
 • Legea nr. 119 din 16 octombrie 1996, cu privire la actele civile.
 • Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date
 • Legea nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat.
 • Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Legea nr. 12/1990 privind protejarea populatiei impotriva unor activitati comerciale ilicite
 • OG.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata
 • Legea nr. 650/2002 pentru aprobarea OG nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata
 • HG.333/2003 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OG 99/2000
 • HG.348/2004 privind exercitarea comertului cu produse si service de piata in unele zone publice
 • Legea 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata 2010
 • Legea 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice
 • HG nr. 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuire si functionare a comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea in posesie a proprietarilor
 • Legea 98/2016 privind achizitiile publice
 • Legea 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii
 • Legea 101/2016 privind remediile si caile de atac în materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor
 • OG 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale si întreprinderile familiale
 • Legea 16/1996 a Arhivelor Naționale