Funcții

Statul de funcții. Aparatul de specialitate al primarului comunei Hârtop


Demnitari 
Hrescanu Vasile-Cătălin – primar
Costan Gheorghe – viceprimar

Secretar general UAT
Costan Elena – secretar general al comunei

Cabinetul primarului
Vasilache Vasile – consilier personal
Cărăbuș Flavia – consilier personal

Cabinetul viceprimarului 
Post vacant – consilier personal


Compartiment buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe, achiziții publice                                          Ilioaia Diana-Alina – inspector superior
Atomei Gabriela – inspector principal
Țabrean Sînziana-Gabriela – referent superior
Post vacant – consilier achiziții publice debutant


Compartiment fond funciar, registru agricol, autoritate tutelară și asistență socială
Ilioaia Nicolae – consilier principal
Nechifor Vasile – referent superior
Post temporar vacant – inspector superior


Compartiment urbanism, cadastru și amenajarea teritoriului, protecție civilă, situații de urgență
Grădinariu Toader – inspector principal


Compartimentul resurse umane, stare civilă, relații cu publicul
Costan Liliana – referent principal
Post vacant – consilier asistent


Compartiment cultură, activități de tineret                                                                                              Todireanu Mihail-Lucian – consilier I


Compartiment gospodărire comunală, administrativ, deservire                                                                Vasiliu Constantin – paznic
Vasiliu Ștefan – paznic
Vasilache Sandu – muncitor
Filip Ion – șofer
Iordăchescu Doina – îngrijitor

Statul de Funcții din cadrul Primăriei Comunei Hârtop