Funcții

Statul de funcții. Aparatul de specialitate al primarului comunei Hârtop


Demnitari

Hrescanu Vasile-Cătălin – primar
Costan Gheorghe – viceprimar

Secretar general UAT
Costan Elena – secretar general al comunei

Cabinetul primarului
Vasilache Vasile – consilier personal
Post vacant – consilier personal


Compartiment buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe, achiziții publice

Ilioaia Diana–Alina – inspector superior
Atomei Gabriela – inspector principal
Țabrean Sînziana-Gabriela – referent superior
Post vacant – consilier achiziții publice


Compartiment fond funciar, registru agricol, autoritate tutelară și asistență socială

Ilioaia Nicolae – consilier principal
Nechifor Vasile – referent superior
Post temporar vacant – inspector superior


Compartiment urbanism, cadastru și amenajarea teritoriului, protecție civilă, situații de urgență

Grădinariu Toader – inspector principal


Compartimentul juridic, resurse umane, stare civilă, relații cu publicul

Costan Liliana – referent principal


Compartiment cultură, activități de tineret

Todireanu Mihail-Lucian – consilier I


Compartiment gospodărire comunală, administrativ, deservire

Vasiliu Constantin – paznic
Vasiliu Ștefan – paznic
Vasilache Sandu – muncitor
Filip Ion – șofer
Iordăchescu Doina – îngrijitor
Post vacant – muncitor

Statul de Funcții din cadrul Primăriei Comunei Hârtop